Ga naar de inhoud
Home » Reglement en Voorwaarden

Reglement en Voorwaarden

 1. Deze regio veiling (Regio 3 Noord-Holland van de KNBF) wordt exclusief georganiseerd voor en door de leden van de aangesloten postzegelverenigingen in deze Regio.
 1. Alle informatie over de (organisatie van) deze veiling is publiekelijk te vinden op de website https://regio3veiling.nl, waaronder contactpersonen, nieuwsberichten, aankondigingen, (kijk) data en deadlines, organisatie comité, de kavellijsten en de (te downloaden) formulieren.
 1. De organisatie is in handen van vrijwilligers van de aan de veiling deelnemende verenigingen. De (contactpersonen van de) deelnemende verenigingen worden op de website van de veiling vermeld. De organisatie van de veiling is te bereiken via het email adres: committee@regio3veiling.nl
 1. Aan de veiling zelf kan worden deelgenomen door alle leden van postzegelverenigingen die aangesloten zijn bij de KNBF en/of SVF. Aanmelding voor deelname is niet nodig.
 1. Alle leden van de deelnemende verenigingen kunnen kavels aanbieden via de contact persoon van de vereniging. Leden van buiten de deelnemende verenigingen dienen kavels eerst schriftelijk aan te bieden via het email adres kavels@regio3veiling.nl bij de veilingmeester via een op de website te downloaden formulier vergezeld van een foto van het aan geboden materiaal. Alleen na uitdrukkelijke voor-acceptatie door de veilingmeester kan het materiaal ter verdere verwerking voor de veiling worden ingeleverd.
 1. De aanbieder van een kavel verklaart met het aanbieden dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is van het aangeboden materiaal en vrijwaart de organisator van de veiling voor eventuele claims door derden.
 1. Alleen de veilingmeester beslist uiteindelijk welke kavels tegen welke inzet prijs worden toegelaten. De aanbieder krijgt een bericht over afgewezen kavels of afwijkingen van de inzetprijs van die bij inzending gevraagde inzet. Over de beslissing van de veilingmeester is geen beroep of bezwaar mogelijk bij de organisatie. Indien de inzender niet akkoord gaat met de afwijkende inzet, heeft hij het recht deze kavel uit de veiling terug te nemen.
 1. Op de website staat vermeld wat de deadline is voor het insturen/aanmelden van kavels.
 1. Voor de veiling komt de veilinglijst (minimaal 2 weken voor de veiling) online op de website te staan. Daar kan ook de veilingcatalogus worden gedownload. Op verzoek en tegen kostprijs kan de catalogus ook per post worden opgestuurd. Aanvragen gaat online via de website.
 1. De verkoop in euro’s geschiedt in openbare veiling bij opbod. Alleen diegenen die zich vooraf aan de veiling aan de zaal hebben aangemeld en een biednummer hebben ontvangen kunnen aan de biedingen deelnemen. Bij opgave als bieder wordt gevraagd de volgende gegevens duidelijk op te geven: naam, adres, email adres, telefoonnummer en IBAN-nummer.
 1. Ieder bezitter van een biednummer, welke wordt gebruikt in het biedproces, wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht; de koper zal zich nimmer op zijn lastgever of een vertegenwoordiger kunnen beroepen. Indien een bieding in de zaal eindigt op een bedrag dat gelijk is aan de hoogste schriftelijke bieding voor het betreffende kavel, wordt het kavel toegewezen aan de koper in de zaal
 1. Leden kunnen tot maximaal twee dagen voor de datum van de veiling een schriftelijk bod indienen via een op de site te downloaden formulier. Dit schriftelijke bod wordt gestuurd naar bod@regio3veiling.nl. Schriftelijke bieders dienen hun biedingen in hele Euro’s op te geven. Biedingen die anders zijn, worden automatisch naar boven aangepast. Schriftelijke biedingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Bij gelijke schriftelijke biedingen gaat het bod die als eerste is uitgebracht aan de organisatie voor op biedingen die later met het zelfde bedrag zijn geboden. Over reeds uitgebrachte biedingen geven wij GEEN informatie.
 1. De in de veiling acterende veilingmeester leidt het biedproces en bepaalt uiteindelijk aan welke hoogste bieder (in de zaal) of met een schriftelijk bod het kavel wordt toegewezen. Bestaat er tijdens het biedproces twijfel tussen twee of meer bieders, dan zal naar oordeel van de veilingmeester, het kavel weer in bod worden gebracht. Bij eventuele geschillen tussen koper en/of veilingmeester, wordt het kavel steeds opnieuw, op beslissing van de veilingmeester, beginnend bij de vraagprijs geveild.
 1. Het minimum bod c.q. verkoop in de veiling is € 5,00 (exclusief eventueel opgeld).
 1. De biedingen worden in principe als volgt verhoogd:
  van € 5,00 tot € 10,00 met € 0,50
  van € 10,00 tot € 20,00 met € 1,00
  van € 20,00 tot € 50,00 met € 2,00
  van € 50,00 tot € 100,00 met € 5,00
  van € 100,00 tot € 200,00 met € 10,00
  van € 200,00 tot € 500,00 met € 20,00
  van € 500,00 tot € 1000,00 met € 50,00
  van € 1000,00 tot hoger met € 100,00
 1. De prijzen van alle bij opbod verkochte kavels met het winnende biednummer worden na afloop van de veiling uiterlijk binnen 14-dagen op de website vermeld.
 1. Bij schriftelijke biedingen van leden worden de opdrachtgevers binnen 5 werkdagen na afloop van de veiling in kennis gesteld van hun aankopen voor welk winnend bod.
 1. Tijdens en na afloop van de veiling bestaat de gelegenheid, uitsluitend tegen gelijktijdige betaling, of na vooraf gestorte gelden de gekochte direct kavels mee te nemen. Een pinautomaat is aanwezig.
 1. Wanneer na de veiling er geen afrekening en levering heeft plaatsgehad, en bij schriftelijk uitgebrachte biedingen, wordt een verzoek voor betaling toegezonden aan het door koper opgegeven e-mailadres, met het verzoek binnen 10 dagen na afloop van de veiling te betalen. Indien binnen die termijn geen betaling is ontvangen behoudt de organisatie zich het recht voor het bedrag te incasseren. Alle incassokosten zijn dan voor rekening van de koper.
 1. De verkochte en door de koper volledig betaalde kavels worden via de contactpersoon van de vereniging aan de koper geleverd. Indien de koper een andere wijze van levering wenst, worden de kosten daarvan, waaronder de verzend- en verpakkingskosten aan de koper in rekening gebracht.
 2. Bij verkoop en na betaling door de koper van het volledige bedrag, ontvangt de verkoper binnen 14 dagen het totale verkoopbedrag min de 10% provisie op de door de aanbieder opgegeven IBAN-nummer. Daarmee is het eigendom van de kavel onherroepelijk overgegaan op de koper.
 1. Alle goederen worden verkocht zoals zij op de kijkdagen ter bezichtiging liggen. Elk kavel wordt zo duidelijk mogelijk omschreven.
 1. De echtheid der zegels wordt gegarandeerd, indien een kavel minder dan 10 zegels bevat. Mocht een zegel onverhoopt door een algemeen erkende keurmeester toch niet als echt bevonden worden, dan wordt de gehele kavel tegen de volle aankoopprijs teruggenomen. De eventueel aangegeven “platen” en “plaatnummers” worden niet gegarandeerd. De koper kan tot 30 dagen na de veiling de echtheid van een zegel bij de veilingmanager aanvechten.
 1. De kwaliteit der zegels is naar beste weten omschreven. Eventuele reclames hieromtrent moeten binnen 30 dagen na aankoop op de veiling worden ingediend (klacht@regio3veiling.nl) en kunnen alleen in behandeling genomen worden, wanneer het kavels betreft die beschreven zijn als postfris, pracht exemplaar, superbe en welke ten hoogste 5 zegels bevatten, dan wel dat het een belangrijke waarde uit een serie betreft. Bij alle reclamaties moeten de zegels in dezelfde staat waarin ze verkocht werden, teruggeven worden. Op gekochte verzamelingen en restanten is geen reclame mogelijk.
 1. De veilingmeester behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen de toewijzing aan hem ongunstig bekend staande personen te onthouden of hun de toegang tot de veilingzaal te weigeren.
 1. Buiten de veiling om zijn andere activiteiten in de veilingzaal niet toegestaan.
 1. De veilingmeester heeft het recht kavels bijeen te voegen of op te splitsen, van de volgorde der kavelnummers af te wijken en kavels, waarvan de verkoop is aangekondigd niet in veiling te brengen. De veilinghouder is niet aansprakelijk voor foutieve beschrijvingen in de veilingcatalogus, tegenover de inzender noch koper, ook niet voor verkeerde opgaven van een van beiden.
 1. Indien de koper in gebreke blijft de koopprijs (met eventuele) kosten op tijd te voldoen, zal de verkoper het recht hebben het gekochte op kosten van de koper te doen her veilen, zonder dat het nodig is de nalatige koper door een bevel of andere soortgelijke akte in gebreke te stellen, en enige ontbinding in rechten te vorderen. De eventueel door zodanig her veiling ontstane kosten, schaden en rente, moeten door de in gebreke gebleven koper worden vergoed, binnen 8 dagen na de opgave van deze kosten, schaden en rente, terwijl het voordeel van een meerdere opbrengst door de verkoper zal worden genoten. Kosten ontstaan door incasso maatregelen zijn eveneens voor rekening van de koper.
 1. De koper zal zich nimmer kunnen beroepen op onbekendheid met de ter verkoop aangeboden goederen, dan wel met de voorwaarden van de verkoop of de daaromtrent bestaande gebruiken.
 1. Over alle zaken rond het veilen van de kavels, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de veilingmeester.
 1. De kosten van de organisatie van de veiling worden gedekt door de opgelden en de commissies welke de organisatie aan de aanbieders en kopers in rekening brengt en eventuele sponsorgelden. Onder kosten worden verstaan de gemaakte zoals in de begroting genoemd. De vrijwilligers die voor hun verenigingen deze veiling organiseren worden daarvoor niet geldelijk beloond.
 1. Indien de opbrengsten de kosten niet kunnen dekken, staan de deelnemende verenigingen of andere sponsoren garant het verlies te dekken.
 1. Indien na afloop van de veiling er een positief saldo is, zal dit op een vooraf afgesproken wijze verdeeld worden onder de deelnemende verenigingen.
 1. Binnen drie kalender maanden na afloop van de veiling zal op de website een financiële verantwoording worden gepubliceerd.

Alkmaar, 30 maart 2023

Versie 0.2